අපවෙත ලඟාවන්න

 • 1 වන මහල, "මිලෝදා"
  බ්‍රිස්ටල් වීදිය,
  කොළඹ 01,
  ශ්‍රී ලංකාව.
 • +94 11 446 1500

 • +94 11 232 2867
  +94 11 233 9732

යාවත්කාලිනය
29-08-2019.
කතුහිමිකම © 2019 ජාතික ප්‍රතිපත්ති, ආර්ථික කටයුතු, නැවත පදිංචි කිරීම් හා පුනරුත්ථාපන, උතුරු පළාත් සංවර්ධන සහ යෞවන කටයුතු අමාත්‍යාංශය. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.
නිර්මාණය හා සංවර්ධනය Procons Infotech.